Általános szerződési feltételek

Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) egy olyan kétoldalú megállapodás, mely részletezi a Hosszú és Halmos Kft. mint szervező illetve a szolgáltatásainak igénybevevője, résztvevő közötti kapcsolatot az alábbi témakörökben:

  • a merüléseken való részvételi-, valamint foglalási feltételek
  • kizáró okok
  • vásárlás

A Hosszú és Halmos Kft. által szervezett merülések változatos helyeken történnek. Valamennyi résztvevő tisztában van a búvárkodás kockázataival, így valamennyi résztvevő felelősséget vállal a szabályok betartásáért, az utasítások követéséért, a búvárkodásra vonatkozó általános előírások betartásáért. A merüléseken résztvevő illetve a vásárló a foglalás illetve vásárlás elindításával egyidejűleg arról is nyilatkozik, hogy az Általános szerződési feltételeket megismerte, elfogadta, magára nézve kötelezően betartandónak ismeri el.

A merüléseken való részvétel feltételei:

A Molnár János-barlangban való részvétel feltételeire külön, részletes tájékoztató vonatkozik. Az Általános tájékoztatóban foglaltak betartása kötelező. A merülésen résztvevő nyilatkozik arról, hogy a kapcsolódó tájékoztatót ismeri és betartja.

Részvételi-, foglalási feltételek:

Részvételi feltételek:

A merüléseken csak az a résztvevő vehet részt, aki a szervező által elfogadott, saját nevére szóló, a szükséges képesítést igazoló minősítést bemutatja. A részvevő felelősségvállalási nyilatkozatot ír alá, amiben kijelenti, hogy az előírásokat és szabályokat megértette, és maradéktalanul betartja.

A merüléseken, legyenek azok a Molnár János-barlangban vagy máshol,  mindenki csak saját felelősségére vehet részt.

Minden résztvevőnek az egyeztetett időpont előtt annyival kell megjelennie, hogy a szükséges papírok kitöltése ne késleltesse a többi résztvevőt. A résztvevő az előre egyeztetett időpont betartását kötelezőnek ismeri el. A többi résztvevőre való tekintettel várakozásra nincs lehetőség. A merülés megkezdését követően a befizetett összeg nem igényelhető vissza, a foglalás más időpontra nem helyezhető át.

Foglalási feltételek:

A foglalás a résztvevő kezdeményezésére jöhet létre.

A foglalás csak akkor válik érvényessé, ha a résztvevő a szervező honlapján (mjcave.hu) vagy email címére írva elindítja a foglalást, valamint egyidejűleg a szolgáltatás ellenértékének 50 százalékát átutalással vagy más fizetési módon teljesíti. Ezt követően a szervező visszaigazolja a foglalást. A résztvevő tudomásul veszi, hogy bármilyen további jelzése hiányában érvényesnek kell tekinteni a foglalást. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a foglalás véglegesítésével szerződéses jogviszony jön létre, mely a résztvevő által indított foglalás időpontjától jön létre. Legkésőbb a merülés kezdetéig a résztvevő köteles a teljes részvételi díjat megfizetni a szervező számára.

Az mjcave.hu oldalon található webáruházban a merülés illetve a felszerelés bérlés foglalható. Amennyiben további költségek merülnek fel, azt a szervező a merülés megkezdése előtt közli. A merülésben részt venni csak a merülés teljes díjának és a további szolgáltatások díjának rendezésével lehet, akár a helyszínen, akár az mjcave.hu oldalon található webáruházban.

A foglalás bármilyen okból csak írásbeli lemondással szüntethető meg, a szervező hivatalos elérhetőségein jelezve, amelyet a szervezőnek is vissza kell igazolnia.

A lemondás utáni visszatérítés az alábbi feltételek szerint történik:

30+      nap:     100 %   visszafizetésre kerül

15 – 29 nap:     80 %    visszafizetésre kerül

  4 – 14 nap:     50 %    visszafizetésre kerül

  3 napon belül:            a befizetett összeg nem igényelhető vissza.    

A résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy előre nem látható akadályok (például lezárások) esetén, amennyiben a szervező nem tud másik időpontot felajánlani, úgy a foglalás meghosszabbítható, melynek időtartama 6 hónap.

Ajándékutalványok

Az utalványok kizárólag a Molnár János-barlang Búvárközpont által bonyolított merülések foglalására vehetők igénybe, azok készpénzre nem válthatóak. Egy utalvány egy alkalommal, egy merülés foglalásához használható fel. Az utalvány érvényesítéséhez be kell mutatni az utalvány egyedi azonosítóját. Az utalványok felhasználási ideje a vásárlástól számított egy év.

Webáruház

Webáruház üzemeltetője

Szolgáltató neve:         Hosszú és Halmos Kft

Szolgáltató email címe:

Szolgáltató telefonszáma:         +36 70 389 8939

Szolgáltató címe:          8000 Székesfehérvár, Halom u.4.

Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése:        Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma:     07-09-019221

Adószám:        22976756-2-07

Bankszámla szám:       11736006-21464362-00000000

Az mjcave.hu oldalon lehetőség van vásárlásra. A vásárlás részletes feltételeit a vásárlási tájékoztató tartalmazza. A vásárlás nem kötött regisztrációhoz, a vásárolt utalványok, szolgáltatások a teljesítés után kapott egyedi azonosító kód birtokában vehetők igénybe. A termékek személyesen vehetők át.

A teljesítés történt banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Kizáró okok:

A merüléseken csak az vehet részt, aki a szükséges minősítést bemutatja. Nem vehet részt a merülésen olyan személy, akinek olyan testi fogyatékossága illetve betegsége van, amely a merülés végrehajtását akadályozza. Kizáró okok közé sorolandó az alkohol, drogok vagy gyógyszerek általi befolyásoltság. Szintén kizáró ok némely mentális vagy idegi eredetű betegség, így például epilepszia, pánikbetegség, tudatzavarok.

Amennyiben a résztvevő a foglaláskor eltitkolta a kizáró okok bármelyikét, azaz tudatosan vezette félre a szervezőt, a merülésen nem vehet részt. Ebben az esetben a merülési díj összege nem jár vissza, mivel a szervező nem tudta olyan személynek értékesíteni a merülést, aki megfelel a szükséges feltételeknek.

A merülés során betartandó utasítások, szabályok:

A Molnár János-barlangban való merülésre vonatkozó szabályokat az Általános tájékoztató tartalmazza, melyet a résztvevő megismert. A további merülésekre vonatkozó szabályokról a szervező a merülés előtt ad tájékoztatást.

A résztvevő köteles merülés előtt a szervező előzetes tájékoztatásában meghatározott dokumentumok bemutatására, illetve a merülés költségeinek rendezésére. A résztvevő köteles az általa bérelt felszerelések, a búvárközpont berendezéseinek, eszközeinek gondos kezelésére, épségük megóvására, és köteles a szervező utasításainak betartására.

A szervező vállalja a felelősséget személyi sérülés esetén, amennyiben azt a szervező vagy munkatársai szándékosan okozzák vagy az ő gondatlanságukból ered. Ez kiterjed a szervező mulasztásából eredően keletkezett vagyoni károkra is.

A résztvevőt terheli mind  a polgári és büntetőjogi felelőség a merülés során, az általa okozott baleseteket illetően. Továbbá köteles az általa okozott mind személyi, mind vagyoni károkat megtéríteni.

A merülés közben követni kell a szervező utasításait. Ha a résztvevő saját hibájából, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezik kár, sérülés, baleset, illetve amiatt, hogy nem tartotta be az utasításokat, a szervező semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét kifejezetten kizárja. Ezekért a résztvevő vállalja a felelőséget. Ha a résztvevő harmadik személynek okoz kárt, a szervező akkor sem vonható felelősségre és az okozott károkért sem vállal felelőséget.

A használat után a bérelt eszközöket és felszereléseket a résztvevő sértetlen  állapotában visszaszolgáltatni a szervező részére.

Székesfehérvár, 2021. január 5.